Wednesday, January 21, 2009

Dhanyhaploy Nutkasem : Showreel


ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยากรุงเทพ คณะศิลปกรรม สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3