Saturday, July 8, 2017

งานถ่ายทำโฆษณารถยนต์ พิถีพิถันมากๆ ทีมงานแข็งเกรง จะนำพาให้งานออกมาดี


MMTH Mitsubishi Happiness Beside You : Behind The Scenes Making of Movie By Sky Exits Films Production House Bangkok Thailand

การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณารถยนต์ เป็นอะไรที่ต้องมีประสลการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ
อย่างมากมายนัก

งานถ่ายทำโฆษณารถยนต์ พิถีพิถันมากๆ ทีมงานแข็งเกรง จะนำพาให้งานออกมาดี